Happy 3rd birthday to us!

Celebrate our 3rd birthday with a cleanup and at the same time, help us fundraise!

As well as a Cleanup event on 28 May 2019 to celebrate Keep Hanoi Clean’s we are also holding our inaugural trashathon at the birthday cleanup. It’s your chance to help fundraise for  Keep Hanoi Clean and support our activities for the next year.

So register to participate in the cleanup event and at the same time, raise funds for KHC!

What is a trashathon?

A trashathon is like a walkathon, but instead of kilometres, you’ll find sponsors for the kilograms of trash you collect at our Birthday Cleanup Event.

Who could be your sponsors?

Sponsors could be your friends, family or work colleagues. It’s up to you how many sponsors you have, and the sponsors choose the amount per kilogram they will sponsor you. It could be a pledge of 50,000 per kilogram or 500,000. Your sponsors may like to make a flat donation to KHC. It’s up to them!

When you register, you will be emailed the Sponsor Forms.

What’s the latest date I can get sponsors?

The cut-off date to find sponsors for the Trashathon is 22 May. You can still raise funds for KHC after that date, but it will need to be a donation from sponsors.

What happens when the event is finished?

Once the event is finished, you will need to collect the pledges from your sponsors. Within one day of the cleanup event finishing. we will send you an email with all the instructions on how to deposit the funds you have raised.

Where does the money go?

All proceeds will go to KHC’s operational expenses including funding for cleanup events, equipment and other operational costs.

I have more questions…

If you have questions about the cleanup event, please email James (English) or Phuong (Vietnamese or English).

If you have questions about the Trashathon, please email Diane (English only) or Diep (Vietnamese or English).

Trashathon là gì?

Trashathon là hoạt động tương tự như walkathon (Walkathon – Đi bộ gây quỹ: người tham gia sẽ tìm nhà tài trợ để họ quyên góp một số tiền tương ứng với số ki-lô-mét mà họ đi được). Tuy nhiên, với sự kiện Trashathon bạn sẽ tìm nhà tài trợ cho số kg rác mà bạn thu gom được tại Sự kiện Dọn Rác Kỷ Niệm Sinh Nhật.

Ai có thể là nhà tài trợ của bạn?

Nhà tài trợ có thể là bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp của bạn. Điều này tùy thuộc vào số lượng nhà tài trợ mà bạn có, và nhà tài trợ chọn số tiền quyên góp cho mỗi cân rác họ sẽ tài trợ cho bạn. Đó có thể là số tiền tài trợ 50.000 đồng cho một kg hay 500.000 đồng. Nhà tài trợ có thể muốn quyên góp cho KHC một khoản cố định. Số tiền ủng hộ tùy thuộc vào các nhà tài trợ!

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được gửi qua email Mẫu đơn tài trợ.

Thời hạn đăng ký nhà tài trợ là khi nào?

Thời hạn đăng ký nhà tài trợ cho sự kiện Trashathon là ngày 22 tháng 5. Bạn vẫn có thể gây quỹ cho KHC sau ngày này nhưng đó sẽ là khoản quyên góp của nhà tài trợ.

Sau khi sự kiện kết thúc thì sao?

Sau khi sự kiện kết thúc, bạn sẽ phải thu khoản quyên góp từ nhà tài trợ của bạn. Sau khi sự kiện kết thúc một ngày, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email hướng dẫn cách chuyển số tiền bạn vừa gây quỹ cho KHC.

Số tiền này sẽ được dùng để làm gì?

Tất cả số tiền này sẽ dùng cho các hoạt động của KHC như các sự kiện dọn rác, dụng cụ và các chi phí điều hành khác.

Tôi có thắc mắc khác…

Nếu bạn có thắc mắc về sự kiện dọn rác vui lòng gửi email cho James (tiếng Anh) hoặc Phương (tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Nếu bạn có thắc mắc về Trashathon, vui lòng gửi email cho Diane (tiếng Anh) hoặc Diệp (tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

 

Please help us spread the word about Keep Hanoi Clean!